Juhendatud koduõpe

 
Selle aasta juhendatud koduõppe tähtsamad kuupäevad siin.
 
Teeme koostööd Tartu Luterliku Peetri Kooliga, kus asutasime 2017.a koduõppeosakonna.
 
Vanema soovil koduõppes vastutab ja korraldab õppe perekond, järgides riiklikku õppekava. Loomulikult on aktsepteeritud erinevad usulised vms tõekspidamised, mida perekond kasvatuses ja õppes oluliseks peab (eeldame, et see on vastastikune st ei minda vastuollu kooli väärtustega).
Koduõppel saab olla meie koolis olenemata asukohast, kokkuvõtvad hindamised e arenguvestlused toimuvad kaks korda aastas ja erandkorras võimalik osaleda veebikeskkonnast.
Nii A-kui B-võõrkeele valiku saab teha pere.
 
TLPK koduõppeosakonnas saab valida kahe võimaluse vahel:
1) koduõpe vanema läbiviimisel (tasuta);
2) juhendatud koduõpe  (alates 60.- kuus; sama pere iga järgnev koduõppija soodustus 50%).                                                                                 

Mis on juhendatud koduõpe?

2020.a täiustasime oma juhendatud koduõppe teenust ja sündis VÕK –

V nagu veebipõhine, Õ nagu õppeprogramm ja K nagu koduõppijale.

Tartu Luterliku Peetri Kooli (TLPK)  koduõppeosakonna kogemused õppimist toetava tehnoloogia kasutamisel on olnud julgustavad. 2019/20 õa piloteerisime veebipõhist õppeprogrammi Seesaw keskkonnas (vaata näiteid siit)  ja 2020/21 õa lisasime programmi videokõned juhendajaga – sündis VÕK. VÕK on veebipõhine õppeprogramm 4.-9. klassis käivale koduõppijale, kes on TLPK nimekirjas. Kokkuleppel on võimalik osaleda ka 3. klassi koduõppijal.

VÕK eesmärk on see, et koduõppija õpioskused arenevad ja ta saab oma õppimisest teadlikumaks. Kui kõik plaanitu õnnestub, siis usume, et meil on olemas ideaalilähedane õppekeskkond, mis ühendab koduõppe ja kaugõppe tugevused. VÕK võimaldab koduõppijail distantsist ja võimalikust eriolukorrast hoolimata suhelda ja koostööd teha.

Kui selgub, et video kaudu rühmas osalemine ei sobi, siis saab a) jätkata ilma veebitundideta (60.- kuus), b) lisada individuaalsed veebitunnid (10.-/45min), c) jätkata iseseisva koduõppijana (tasuta).

Ka iseseisvale koduõppeperele pakume erinevat tuge, vt täpsemalt TLPK kodulehelt https://www.luterlik.edu.ee/koduope/.

VÕK sisaldab:

  • teadlikult koostatud riiklikul õppekaval põhinevat õppeprogrammi, mis on kergesti kohandatav iga koduõppija  individuaalse õppekavaga. Juhendaja ülesandeks on koostada riiklikku õppekava nõudeid täitvad lõimitud ülesanded, näidata iga ülesande puhul, kuidas see on seotud riikliku õppekava õpieesmärkidega ja üldpädevustega ning läbivate teemadega (see info on abiks individuaalse õppekava täitmisel);
  • heasoovlikku juhendajat, kes mõistab, et õppija loob ise oma teadmised koostöös kaaslastega ning selline pärisõppimine võtab aega ja vajab vabadust, paindlikkust, loovust. Juhendaja aitab õppijatel veebitundides koostööd teha  (2 tundi nädalas). Juhendaja hoolitseb selle eest, et õppija õpimapis oleks olemas vajalikud tööd. Juhendaja roll on suunata läbi 3-faasilise õpiprotsessi õppijaid nädalaülesandeid mõtestama, uurima, vormistama, reflekteerima. Juhendaja abistab ka vanemat individuaalse õppekava täitmisel, jagades infot, millist õpieesmärki iga nädalaülesanne täitis ja mida õppijale tagasiside andmisel silmas pidada. Olulisim roll hindamisel on vanemal, kes kodus vahetult näeb, kuidas õppija ülesandeid teeb ja mida seejuures mõtleb, tunneb, milles abi vajab.
  • veebikeskkondi, mis aitavad nii ainealaseid teadmisi omandada kui suhelda, teha loomingulist koostööd väikestes gruppides, oma töid esitleda, koostada ja koondada ning saada ja anda endale ning kaaslastele tagasisidet;
  • (vabatahtlik) võimalus osaleda rikastavatel kohtumistel perepäevadel (vaata loetelu planeeritud perepäevadest allpool) ja õppekäikudel (pered saavad teha omavahel koostööd soovi korral muude õppekäikude planeerimisel): kooliruumid, raamatukogud, kontserdisaalid, näitused, muuseumid, teater, kino, spordistaadionid, mänguväljakud jne.

VÕK ei sisalda:

  • aineõpetuse eratunde. Alustades ei pruugi õppijal olla iseseisva töö oskust ja ta vajab vanemate abi oma õpikeskkonna struktureerimisel, ajaplaneerimisel. Kui sellele lisaks on vaja abi tekstide mõistmisel, info leidmisel, spetsiifilistes osaoskustes (arvutamine, kirjutamine), siis õpetamine või eraõpetajate kasutamine on lapsevanemate korraldada. Koduõppeosakond teeb koostööd erinevate eraõpetajatega ning toetab sobiva kontakti leidmisel.
  • kontrolltöid. Õppeprogrammis osaleja saab kontrollida oma teadmiste vastavust riikliku õppekava nõudmistele ilma kontrolltöödeta – ülesandeid sooritades märkab õppija juhendaja suunamisel, mis talle on jõukohane ja mis veel mitte. Soovi korral on vanemal sellele lisaks võimalik koduõppija taset kontrollida eelnevate õppeaastate tasemetöid ja eksameid, kontrolltööde kogumikke kasutades, kuid see ei ole tingimata vajalik.

TLPK koduõppe deviis on “Teadlik Looming Paindlikus Koostöös” ja usume, et VÕK annab sellele täiesti uue tähenduse 🙂 

Küsi julgelt lisainfot, saada kiri!