Koduõpe

Teeme koostööd Tartu Luterliku Peetri Kooliga, kus asutasime 2017.a koduõppeosakonna.
 
Vanema soovil koduõppes vastutab ja korraldab õppe perekond, järgides riiklikku õppekava. Loomulikult on aktsepteeritud erinevad usulised vms tõekspidamised, mida perekond kasvatuses ja õppes oluliseks peab (eeldame, et see on vastastikune st ei minda vastuollu kooli väärtustega).
Koduõppel saab olla meie koolis olenemata asukohast, kokkuvõtvad hindamised e arenguvestlused toimuvad kaks korda aastas ja erandkorras võimalik osaleda veebikeskkonnast.
Nii A-kui B-võõrkeele valiku saab teha pere.
 
TLPK koduõppeosakonnas saab valida kahe võimaluse vahel:
1) koduõpe vanema läbiviimisel (tasuta);
2) nn juhendatud koduõpe (vt all lisa) e koduõpe koordinaatori juhendamisel koos veebipõhise õppeprogrammiga ja soovi korral ka veebitundidega (60.- kuus). 
 
Tule kohtuma meiega perepäevadel!
 
Kui soovid näha koduõppija individuaalse õppekava koostamise põhimõtteid, siis vaata videot.

                                                                                

Mis on juhendatud koduõpe?

Täiustasime oma juhendatud koduõppe teenust ja sündis VÕK –

V nagu veebipõhine, Õ nagu õppeprogramm ja K nagu koduõppijale.

Tartu Luterliku Peetri Kooli (TLPK)  koduõppeosakonna kogemused õppimist toetava tehnoloogia kasutamisel on olnud julgustavad. 2019/20 õa piloteerisime veebipõhist õppeprogrammi Seesaw keskkonnas (vaata näiteid siit)  ja 2020/21 õa lisasime programmi videokõned juhendajaga – sündis VÕK. VÕK on veebipõhine õppeprogramm 4.-9. klassis käivale koduõppijale, kes on TLPK nimekirjas. Kokkuleppel on võimalik osaleda ka 3. klassi koduõppijal.

VÕK eesmärk on see, et koduõppija õpioskused arenevad ja ta saab oma õppimisest teadlikumaks. Kui kõik plaanitu õnnestub, siis usume, et meil on olemas ideaalilähedane õppekeskkond, mis ühendab koduõppe ja kaugõppe tugevused. VÕK võimaldab koduõppijail distantsist ja võimalikust eriolukorrast hoolimata suhelda ja koostööd teha.

Programm kestab 40 nädalat ja koosneb neljast 10-nädalasest moodulist. Liituda saab mooduli alguses. Kui selgub, et video kaudu juhendamine ei sobi, saab valida, kas individualiseerida juhendamist või jätkata tasuta iseseisva koduõppijana. Ka iseseisvale koduõppeperele pakume tasuta erinevat tuge, vt täpsemalt TLPK kodulehelt https://www.luterlik.edu.ee/koduope/. VÕK osalustasu on 60€ kuus, sama pere laste soodustuse kohta küsi kadi@kynnapuu.com või koduope@luterlik.edu.ee.

VÕK sisaldab:

 • teadlikult koostatud riiklikul õppekaval põhinevat õppeprogrammi, mis on kergesti kohandatav iga koduõppija  individuaalse õppekavaga. Juhendaja ülesandeks on koostada riiklikku õppekava nõudeid täitvad lõimitud ülesanded, näidata iga ülesande puhul, kuidas see on seotud riikliku õppekava õpieesmärkidega ja üldpädevustega ning läbivate teemadega (see info on abiks individuaalse õppekava täitmisel);
 • õpetajat ehk heasoovlikku juhendajat, kes mõistab, et õppija loob ise oma teadmised koostöös kaaslastega ning selline pärisõppimine võtab aega ja vajab vabadust, paindlikkust, loovust. Juhendaja aitab õppijatel veebitundides koostööd teha  (2 tundi nädalas). Juhendaja hoolitseb selle eest, et õppija õpimapis oleks olemas vajalikud tööd ja neile antud tagasiside. Juhendaja roll on suunata läbi 3-faasilise õpiprotsessi õppijaid nädalaülesandeid mõtestama, uurima, vormistama, reflekteerima. Juhendaja abistab ka vanemat individuaalse õppekava täitmisel, jagades infot, millist õpieesmärki iga nädalaülesanne täitis ja mida õppijale tagasiside andmisel silmas pidada. Juhendaja teeb ka ise õppija soorituse kohta märkmeid, kuid suurem roll hindamisel on vanemal, kes kodus vahetult näeb, kuidas õppija ülesandeid teeb ja mida seejuures mõtleb, tunneb, milles abi vajab.
 • veebikeskkondi, mis aitavad nii ainealaseid teadmisi omandada kui suhelda, teha loomingulist koostööd väikestes gruppides, oma töid esitleda, koostada ja koondada ning saada ja anda endale ning kaaslastele tagasisidet;
 • (vabatahtlik) võimalus osaleda rikastavatel kohtumistel perepäevadel (vaata loetelu planeeritud perepäevadest allpool) ja õppekäikudel (pered saavad teha omavahel koostööd soovi korral muude õppekäikude planeerimisel): kooliruumid, raamatukogud, kontserdisaalid, näitused, muuseumid, teater, kino, spordistaadionid, mänguväljakud jne;

VÕK ei sisalda:

 • aineõpetuse eratunde. Alustades ei pruugi õppijal olla iseseisva töö oskust ja ta vajab vanemate abi oma õpikeskkonna struktureerimisel, ajaplaneerimisel. Kui sellele lisaks on vaja abi tekstide mõistmisel, info leidmisel, spetsiifilistes osaoskustes (arvutamine, kirjutamine), siis õpetamine või eraõpetajate kasutamine on lapsevanemate korraldada. Koduõppeosakond teeb koostööd erinevate eraõpetajatega ning toetab sobiva kontakti leidmisel.
 • kontrolltöid. Õppeprogrammis osaleja saab kontrollida oma teadmiste vastavust riikliku õppekava nõudmistele ilma kontrolltöödeta – ülesandeid sooritades märkab õppija juhendaja suunamisel, mis talle on jõukohane ja mis veel mitte. Soovi korral on vanemal sellele lisaks võimalik koduõppija taset kontrollida eelnevate õppeaastate tasemetöid ja eksameid, kontrolltööde kogumikke kasutades, kuid see ei ole tingimata vajalik.

TLPK koduõppe deviis on “Teadlik Looming Paindlikus Koostöös” ja usume, et VÕK annab sellele täiesti uue tähenduse 🙂 


Programmi tähtsamad kuupäevad on siin (üritustel osalemine on vabatahtlik):

1. moodul st nädalad 1.-10. (7. sept. 2020-15. nov. 2020)

 • TLPK koduõppeosakonna avatud uste päev 5. sept. 2020 nii Zoom keskkonnas kui ka Tartus Küütri 1.
 • Spordipäev 28.sept. Tartus
 • Perepäev 17. okt. 2020 nii Zoom keskkonnas kui ka Tartus Küütri 1.
 • I vaheaeg 19.–25. oktoober 2020 (Seesaw keskkonnas õppetöö avatud, Zoomis veebikohtumisi ei toimu);
 • Perepäev 14. nov. 2020 nii Zoom keskkonnas kui ka Tartus Küütri 1.
 • 7.nov. saavad juhendatud koduõppevanemad abistava juhise koduõppija ind. õppekava täitmiseks. See juhis sisaldab 1.-10. nädalaülesannete pealkirju ja mis ainetest õpieesmärgid said täidetud. Ülesande numbri ja pealkirja järgi leiab vanem Seesaw õpikeskkonnast lapse sooritatud ülesande ja ka täpsema info, millised konkreetsed õpieesmärgid selle ülesandega kaetud said. Kui vanematel tekib küsimusi ind.õppekava täitmisel, saab need fikseerida ja esitada 14. nov. veebiseminaril teemal “Õpitulemuste tagasisidestamine ind.õppekavas“
 • 14. nov.  Perepäeva raames toimub veebiseminar lapsevanematele teemal “Õpitulemuste tagasisidestamine ind.õppekavas“ – vanemad saavad küsida nõu ja jagada kogemusi, ideid õpieesmärkide saavutamiseks. Eriri soovitame osaleda juhendatud koduõppe vanematel, sest juttu tuleb nende laste sooritatud lõimitud nädalaülesannete tagasisidestamisest ja hindamisest individuaalses õppekavas.

 2. moodul st nädalad 11.-20. ( 16. nov.2020-24. jaan. 2020)

 • Registreerumine moodulisse lõpeb 9.nov. 2020 kell 9.00
 • Perepäev 12. dets. 2020 nii Zoom keskkonnas kui ka Tartus Küütri 1.
 • II vaheaeg 23. dets. 2020 – 3. jaan. 2021 (Seesaw keskkonnas õppetöö avatud, Zoomis veebikohtumisi ei toimu 22.12-03.01);
 • Jaanuari jooksul arenguvestlused peredega kokkulepitud kuupäevadel.

3. moodul: 25. jaan. 2021-4. aprill 2021

 • Perepäev  13. veebr. 2021 nii Zoom keskkonnas kui ka Tartus Küütri 1.
 • III vaheaeg 22. veebruar – 28. veebruar 2021 (Seesaw keskkonnas õppetöö avatud, Zoomis veebikohtumisi ei toimu);
 • Perepäev 3. aprill 2021 (üheks teemaks poolaasta vahekokkuvõte – Zoomis seminar juhendatud koduõppe lapsevanematele teemal “Õpitulemuste tagasisidestamine” )

4. moodul: 5. aprill 2021 – 13. juuni 2021

 • Perepäev 15. mai 2021  nii Zoom keskkonnas kui ka Tartus Küütri 1 Teema: lõiminguks sobivad materjalid; Gunter Pauli lood vt https://terviklikharidus.ee/lastelood
 • IV vaheaeg 19. aprill – 25. aprill 2021  (Seesaw keskkonnas õppetöö avatud, Zoomis veebikohtumisi ei toimu);
 • Juuni jooksul arenguvestlused peredega kokkulepitud kuupäevadel.

Küsi julgelt lisainfot, saada kiri!