Koduõpe

 
2022/23 õppeaasta tähtsamad kuupäevad avanevad siin lingil.
 
Teeme koostööd Tartu Luterliku Peetri Kooliga (TLPK), kus asutasime 2017.a TLPK filiaali Põlva Jakobi Kooli juures koduõppeosakonna.
 
Pikemalt saab vastuseid küsimustele, mis puudutavad meie töökorraldust koduõppe osas kooli kodulehelt.

Lühidalt vastused su küsimustele:

  Vanema soovil koduõppes vastutab ja korraldab õppe perekond, järgides riiklikku õppekava. Loomulikult on aktsepteeritud erinevad usulised vms tõekspidamised, mida perekond kasvatuses ja õppes oluliseks peab (eeldame, et see on vastastikune st ei minda vastuollu kooli väärtustega). Koduõppel saab olla meie koolis olenemata asukohast, kokkuvõtvad hindamised e arenguvestlused toimuvad kaks korda aastas ja erandkorras võimalik osaleda veebikeskkonnast. Nii A-kui B-võõrkeele valiku saab teha pere.  

TLPK koduõppeosakonnas saab valida kahe võimaluse vahel:

1) koduõpe vanema läbiviimisel (tasuta);

2) juhendatud koduõpe  (60.- kuus; sama pere iga järgnev koduõppija soodustus 50%).                                                                                 

Mis on juhendatud koduõpe?

2020.a täiustasime oma juhendatud koduõppe teenust ja sündis VÕK –

V nagu veebipõhine, Õ nagu õppeprogramm ja K nagu koduõppijale.

Tartu Luterliku Peetri Kooli (TLPK)  koduõppeosakonna kogemused õppimist toetava tehnoloogia kasutamisel on olnud julgustavad. 2019/20 õa piloteerisime veebipõhist õppeprogrammi Seesaw keskkonnas ja 2020/21 õa lisasime programmi videokõned juhendajaga 2021/22 õa piloteersime edukalt VÕK 1.kooliastmes alates 2022/23õa on VÕK kõigis klassides!

VÕK eesmärk on see, et koduõppija õpioskused arenevad ja ta saab oma õppimisest teadlikumaks. VÕK pakub ideaalilähedast õppekeskkonda, mis ühendab koduõppe ja distantsõppe tugevused. VÕK võimaldab koduõppijail distantsist ja võimalikust eriolukorrast hoolimata suhelda ja koostööd teha. Kasutame nii otsekontaktiga veebitunde, kus õpilased arutavad, mida nad nädala jooksul kodus õppisid, kuidas millestki aru said; kuulavad veebitunnis üksteise arvamusi jms; kui ka asünkroonset õpet st õpitakse kodus vanema juhendamise. Vanemate toetamiseks ja juhendamiseks on veebiseminarid, kus arutatakse kuuks planeeritud õpieesmärkide ja -tegevuste ning hindamise üle.

Ka iseseisvale koduõppeperele pakume erinevat tuge, vt täpsemalt TLPK kodulehelt https://www.luterlik.edu.ee/koduope/.

VÕK sisaldab:

 • teadlikult koostatud riiklikul õppekaval põhinevat õppeprogrammi, mis on kergesti kohandatav iga koduõppija individuaalse õppekavaga. Juhendaja ülesandeks on koostada riiklikku õppekava nõudeid täitvad lõimitud ülesanded, näidata iga ülesande puhul, kuidas see on seotud riikliku õppekava õpieesmärkidega ja üldpädevustega ning läbivate teemadega (see info on abiks individuaalse õppekava täitmisel);
 • heasoovlikku juhendajat, kes mõistab, et õppija loob ise oma teadmised koostöös kaaslastega ning selline pärisõppimine võtab aega ja vajab vabadust, paindlikkust, loovust. Juhendaja aitab õppijatel veebitundides koostööd teha  (2 tundi nädalas). Juhendaja roll on suunata läbi 3-faasilise õpiprotsessi õppijaid nädalaülesandeid mõtestama, uurima, vormistama, reflekteerima. Juhendaja abistab ka vanemat individuaalse õppekava täitmisel, jagades infot, millist õpieesmärki iga nädalaülesanne täitis ja mida õppijale tagasiside andmisel silmas pidada. Olulisim roll hindamisel on vanemal, kes kodus vahetult näeb, kuidas õppija ülesandeid teeb ja mida seejuures mõtleb, tunneb, milles abi vajab.
 • veebikeskkondi, mis aitavad nii ainealaseid teadmisi omandada kui suhelda, teha loomingulist koostööd väikestes gruppides, oma töid esitleda, koostada ja koondada ning saada ja anda endale ning kaaslastele tagasisidet;

VÕK ei sisalda:

 • aineõpetuse eratunde. Alustades ei pruugi õppijal olla iseseisva töö oskust ja ta vajab vanemate abi oma õpikeskkonna struktureerimisel, ajaplaneerimisel. Kui sellele lisaks on vaja abi tekstide mõistmisel, info leidmisel, spetsiifilistes osaoskustes (arvutamine, kirjutamine), siis õpetamine või eraõpetajate kasutamine on lapsevanemate korraldada. Koduõppeosakond teeb koostööd erinevate eraõpetajatega ning toetab sobiva kontakti leidmisel.
 • kontrolltöid. Õppeprogrammis osaleja saab kontrollida oma teadmiste vastavust riikliku õppekava nõudmistele ilma kontrolltöödeta – ülesandeid sooritades märkab õppija täiskasvanu (vanema) suunamisel, mis talle on jõukohane ja mis veel mitte. Soovi korral on vanemal sellele lisaks võimalik koduõppija taset kontrollida eelnevate õppeaastate tasemetöid ja eksameid, kontrolltööde kogumikke kasutades, kuid see ei ole tingimata vajalik.

Vanema roll juhendatud koduõppes

 • liitub Seesaw Family rakendusega info saamiseks ja oma koduõppija soorituse jälgimiseks ning vanematele mõeldud Seesaw ülesannete päevikuga.
 • tagab oma koduõppijale õpiülesannete sooritamiseks vajaliku aja (õppetööd toetav päeva- ja nädalarutiin), koha (keskendumist võimaldav õppekeskkond veebitundideks ja õppetööks) ja vahendid (võimetekohased õppematerjalid, netiühenduse, mikrofoni ja veebikaameraga laua-, süle- või tahvelarvuti).
 • pakub oma koduõppijale eakohast tuge tööde sooritamisel (veebitundides õpetamist ei toimu) st aitab õppetegevusi nädala peale planeerida, on õppija jaoks kättesaadav nii ülesannete tegemiseks kui kontrollimiseks ja hindamiseks (koos õppimise käigus selgub teil, mil määral on koduõppija iseseisev ja millistes kohtades vajab tuge või abi – selle põhjal saate anda hinnangu aine eesmärkide saavutamisele ja poolaasta lõpus kokkuvõtva hinde),
 • abistab koduõppijat materjalide hankimisel nt hangib kunsti-, käsitöö- ja muud tarbed jne;
 • tagab, et koduõppija esitleb osa ülesandest neljapäevases veebitunnis ning postitab valmis ülesande pühapäevaks;
 • hindab koos õppijaga ülesannete sooritust (eriti selles osas, mida juhendaja ei näe, nt õpiprotsess, abivajadus, raskused) ja märgib hinnangud individuaalsesse õppekavasse.
 • osaleb igakuisel juhendatud koduõppevanemate veebiseminaril (et juhendaja suunamisel hinnata oma koduõppija sooritust ja täiendada IÕK töökava);
 • täiendab IÕK töökava jooksva poolaasta lõpuni ainetes, mis jäävad suuremas osas väljapoole teenust (võõrkeeled, muusikaõpetus, käsitöö/tehnoloogia, liikumisõpetus) ning ainepõhine eraõpetus (nt matemaatikas vms);
 • teavitab juhendajat puudumistest ja sündmustest, millel võib olla mõju õpiülesannete lahendamisele;

Teenuse mittesobivusel on see võimalik igal hetkel katkestada.

TLPK koduõppe deviis on “Teadlik Looming Paindlikus Koostöös” ja usume, et VÕK annab sellele täiesti uue tähenduse 🙂 

Uuri meie vastuvõtu kohta kooli kodulehelt.

Küsi julgelt lisainfot, saada kiri!