Lõimingust koduõppes

Oleme koduõppeosakonnas otsinud ja leidnud loomulikke viise ainete nt  kirjandusõpetuse ja eesti keele õpetuse ulatuslikuks ja tõhusaks lõimimiseks. Kasutame sellist lõimimisviisi oma juhendatud koduõppe õpilastega ja soovitame jagada oma kogemust ka iseseisvate koduõppeperedega. Järgnevalt mõned ideed ja juhised.

 

Koduõppes on võimalus ja vabadus horisontaalseks st ainetevaheliseks lõiminguks. See muudab õppimise efektiivseks, eluliseks ning hoiab aega kokku. 

Ka koolides on saadud aru eesti keele ja kirjanduse õpetuse lõimingu vajadusest,kuid selle muudab sisuliselt võimatuks asjaolu, et eesti keele õpetuse keskmes on keeleteadmiste omandamine keele struktuurist lähtuva lineaarse õppimisviisi tõttu. 

Selle asemel, et ainekeskse st traditsioonilise eesti keele õpetuse stiilis õppida ja harjutada iga keeleoskust eraldi, soovitame võtta eesmärgiks  suhtluspädevuse saavutamise ning märgata, et erinevate tekstide puhul on aktuaalsemad ühed või teised keeleteadmised ning neid vastavalt vajadusele õppida. Näiteks, kui ülesandeks on kirjutada tegevuskava või fantaasiatekst, siis on põhjust kinnistada /õppida tingivat kõneviisi, kui-lause kirjavahemärgistamist; eeskirja või üleskutse kirjutamisel aga saab kinnistada käskivat kõneviisi ning ütet ja selle kirjavahemärgistamist.

Mõned ideed ülesanneteks ja nende raames kinnistatavad keeleteadmised:

Screen Shot 2020-07-29 at 12.44.19

Kõige lihtsam ja efektiivsem on lõimida eesti keel ja kirjandus, seejuures kasutada disainõpet, probleemõpet.  2.kooliastme puhul on eesti keele ja kirjanduse lõiming lihtsaim järgmistes kokkupuutepunktides e õppetegevustes: lugemisoskuse arendamine, kuulamisoskuse arendamine, ümberjutustamine, pilttekstide (foto, karikatuur) tõlgendamine, küsimustele vastamine, arvamuse avaldamine, arutlemine, vestlus, diskussioon, probleemi käsitlemine (nt teose probleemistik), sõnavara rikastamine, kirjeldamine, jutustamine. Õpitulemusi kõrvutades on näha, et eesmärgid on enamjaolt kattuvad: sisukava või kokkuvõtte koostamine, arutlemine, oma arvamuse avaldamine, küsimuste koostamine ja neile vastamine, lugemisvara valimine, jutustamisoskuse arendamine, esinemisoskuse, kirjeldava ja jutustava teksti loomine (2.kooliastme ühised õpieesmärgid eesti keele s ja kirjanduses; tabelid ja lisainfo: https://www.hm.ee/sites/default/files/l6imingukogumik.pdf. 

Selline lõiming võimaldab keeleteadmised efektiivsemalt rakendada praktiliste oskuste arendamise teenistusse. Õppevaldkondade lõimimine eesti keele õpetuse sees nõuab põhimõtteliselt uudse õppevara väljaarendamist, kus keeleteadmised ei oleks esitatud lineaarselt keele struktuuri loogikast lähtudes vaid vastavalt sellele, milliseid funktsionaalseid pädevusi parasjagu arendatakse. Kuigi uudne emakeeleõpetuse jaoks, on selline metoodika laialdaselt kasutusel võõrkeeleõpetuses ja on ennast seal täielikult õigustanud.

Soovitan tasuta e-raamatut sel teemal: https://www.meis.ee/kasiraamat-loimitud-aine-ja-keeleope.

Kas vanemale saab loota lapse haridustee kujundamisel ja õpikeskkonna loomisel?

Lapsevanema roll distantsõppes ja koduõppes.

Eriolukorrast tingitud distantsõpe on toonud teravalt esile küsimuse vanema rollist laste hariduse osas. Raadiosaates https://vikerraadio.err.ee/1074315/uudis-mirko-ojakivi/1039488 tehtud intervjuus Tartu Ülikooli haridustehnoloogia professor Margus Pedastega mainiti, et kahjuks on mõnes koolis distantsõppe rakendamisel jäänud vastutus sobilikul viisil võtmata ja nii on mitmed lapsed jäetud mitte distantsõppele, vaid koduõppele, pannes laste vanemad ootamatult õpetajarolli, milleks nad ei pea ega saagi väidetavalt valmis olla. Selliste üldistuste tegemine on ohtlik, kui me ei lisa siia juurde, et distantsõpe, mida korraldab kool, ei ole võrreldav olukorraga, kus laps on vanema soovil koduõppel. Eestis nagu kogu maailmas on olemas ja kasvamas koduõppekogukond, kus pered on teinud oma aastate jooksul kujunenud väärtuste ja  võimete  alusel kaalutletud otsuse võtta ise vastutus oma laste haridustee ja õpikeskkonna kujundamise eest, on seejuures õnnelikud ja tulevad võetud vastutuse ja vabaduse kandmisega suurepäraselt toime. Oluline on meeles pidada, et vanemate pädevus ja võimalused, laste vajadused ja ennastjuhtivuse oskused on erinevad, mistõttu peaksime tervitama mitmekesisust haridusmaastikul. Koduõppijate seas tunnustatud Tartu Luterliku Peetri Kooli kiirelt kasvava koduõppeosakonna väärtused võib kokku võtta märksõnadena “teadlikkus, looming, paindlikkus ja koostöisus” ning need avavad hästi koduõppe ja distantsõppe erinevusi.

Teadlikkus ja paindlikkus

Eestis leidub üksikuid koole, kes on ülevalpool I kooliastet suutelised õppimist toetama viisidel, millest on Grete Arro ja Kriste Talving rääkinud oma live-koolitundides või Triin Noorkõiv oma külalistega HITSA iseseisva õppe veebiseminaridel. Distantsõpe on toonud selgelt välja suure osa koolide puudujäägid õppetöö teadlikus ja paindlikus planeerimises. Pedaste rääkis ülalmainitud raadiosaates, kuidas distantsõppes oleks kooli roll algusest peale pidanud olema saata teadlikult ja lõimitult koostatud õpiülesanded, mida õppija saaks paindlikult nädalale jaotada ja iseseisvalt nendega tegeleda.  Kolmefaasilisest õppimisest (tegevusele eelnev häälestamine, mõtestamine ja tegevusele järgnev refleksioon, tagasisidestamine), mis ka distantsõppes raskusteta rakendatav oleks, ei ole viimase kuu jooksul erinevates sotsiaalmeedia tugigruppides, veebikoolitustel ja eravestlustes just palju juttu olnud.  

Koduõppijate vanemad seevastu juhinduvad eelkõige neile seadusega pandud kohustusest järgida Eesti riiklikku õppekava ja seal toodud õpieesmärke. See tähendab, et neil on töövihikutest nina kõrgemale tõstes palju paindlikumad võimalused jaotada nende eesmärkide saavutamine terve kalendriaasta peale, näiteks planeerida elusloodusega seonduv kevade- ja suvekuudesse või läbida ühe ainevaldkonna õppeained moodulina. Samuti on neil palju vabamad käed muuta õppetegevuste olemust, kui juhtub midagi ootamatut nagu hamstri surm või eriolukord. Koduõppeperede seas on väga levinud hoiak väärtustada ja kasvatada ennastjuhtivat õppijat, nii erineb ka koduõppija ise distantsõppijast – teda ei ole vaja sel määral väliselt motiveerida ning ta on harjunud seadma endale eesmärke ning nende saavutamiseks pingutama.

Looming ja koostöisus

Teravalt joonistus distantsõppel levinud praktikaid (nt nädala jooksul mitu referaati eri ainetes ja juhuslikuna mõjuvad ülesanded aineõpetajatelt) jälgides välja koolide vähene koostöö- ja lõimisvõimekus. Koostööd võiks rohkem näha ka kooli ja vanema vahel. Kuigi tänapäeva haridusteadus räägib palju konstruktivistlikust vaatest õppimisele ja tähenduse loomise olulisusest teadmiste omandamisel, oleme koolisüsteemina siiski veel kaugel sellest, et õpilasele (ja soovi korral ka perele) oleks antud võimalust ja aega selles protsessis aktiivselt osaleda. Kardetavasti on paljudes kodudes olukord tänaseks hull ja pinged kasvanud ülepea seetõttu, et lastel on veelgi piiratumad võimalused oma vajadustest märku anda ning vanemad on surutud lihtsalt läbiviija rolli olukorras, kus kodu ja vanema ülesandeks oleks pidanud jääma vaid see, mis puudutab õpikeskkonna loomist – rutiinide tagamine, iseseisvaks õppeks vajalikud vahendid, samuti ka aeg puhkamiseks, majapidamistöödes kaasa löömiseks ja perega suhtlemiseks. Koostöisusest rääkides tuleks võtta luubi alla ka laste omavahelised suhted – koolikiusamist kogenud distantsõppuritele ei ole kuuldavasti kiusamine kuhugi kadunud, on lihtsalt vormi muutnud ja veelgi raskemini käsitletavaks muutunud. 

Koduõppesse on aga loominguline ja koostöine õppimine juba sisse kirjutatud. Vastupidiselt levinud müüdile, et koduõpe kultiveerib isolatsiooni ja eraklust, on koduõppijal märksa rohkem võimalusi suhelda oma pereliikmete ja sugulastega, reisida ning kõiki neid tegevusi õpieesmärke teenima panna. Sotsialiseerumisest on oma koduõppeteemalises magistritöös kirjutanud ka Kärt Kao, kes viitab mitmel korral asjaolule, et terviklikuma ja ühiskonna ülesehitusele vastava sotsialiseerumiskogemuse saab laps, kellel on tasakaaluks samaealiste konkurentsiõhkkonnale võimalik turvaliselt suhelda koostöös erinevatest põlvkondadest inimestega. Ka koduõppija haridus on seotud mitmete õpetajate ja juhendajatega väljaspool kodu – huviringijuhendajad, treenerid, pilliõpetajad, koosõppegrupid, laagrid jne. Praegune eriolukord mõjutab seega ka koduõppeperesid – kuigi juhendajad teevad veebitunde ja saadavad videosid, mille järgi iseseisvalt kodus harjutada, on ka koduõppija jaoks suhtlemine kaaslastega ja iseseisev liiklemine piiratud, nädala- ja päevarutiinid häiritud, kõik päevad on harjumatult ühetaolised. Kuid vähemalt ei lisandu sellele õppimisestressi, sest koduõppija jaoks loodud õpikeskkonnas on valdavalt tegevused, milles ta tunneb end pädevana, mis on tema jaoks mõtestatud ja milles ta pole üksi. Need kolm aspekti on motivatsiooni käivitumiseks võtmetähtsusega.

Kas vanemale saab loota?

Loomulikult on ka edaspidi vajalik usaldusväärne traditsiooniline koolisüsteem, millele peab saama loota see pere, kes seda soovib ja vajab. Nõustume Margus Pedastega, et ei saa kõigilt vanematelt oodata, et nad suudaks olla oma lastele pädevad mentorid ja juhendajad, sest meie põlvkonda ei ole selliselt õpetatud, nagu kaasaegses õpikäsituses kajastuvatele arusaamadele kohaselt soovime näha oma laste haridust. Nõustume ka sellega, et õpetamine ei ole ainult teadmise ja oskuse edastamine, vaid õppija motivatsiooni sütitamine, hoiakute kujundamine ja õppija juhendamine õppimisoskuste arendamisel. Kui vanemal ei ole oskusi ega huvi nimetatud pädevusi, uskumusi ja oskusi endas arendada, siis on kuritegelik talle panna koduõppekohustus. Siinkohal tuleb aga kibedusega tõdeda, et selles osas pandud lootused koolisüsteemile on samuti pettumustvalmistavad ja distantsõppe täidesaatvaks jõuks määratud lapsevanemad näevad nüüd kodudes ise, kui kehv on lugu laste ennastjuhtivuse ja iseseisva õppimisoskusega, õpiülesannete eesmärgistamise ja reflekteerimisoskusega. Selle artikli eesmärk oli tutvustada avalikkusele koduõppevanemaid, kel on sügav huvi ja motivatsioon oma lapse kasvatamise ja õpetamise vastu. Isegi, kui neil ei ole kraadi pedagoogikas, on tänapäeval võimalik läbida mitmekesiseid psühholoogia- ja pedagoogikateemalisi kursusi, et olla teadlikum täiskasvanu, vanem, mentor oma lapsele. Olla ise see muutus hariduses, mida oleme oodanud.

Kirjuta meile koduope@luterlik.edu.ee.

Kadi Künnapuu, Irja Toots

Koduõppijate perepäev

On saanud traditsiooniks, et kord kuus laupäeviti tulevad koduõppehuvilised kaugelt ja lähedalt kokku, et plaane pidada ja tehtut tähistada. Meelolukale perepäevale järgneb koduõppevanemate tugigrupp. Seal on märksa vaiksem, sest oodatud on vaid lapsevanemad – nii need, kes alles alustamas koduõppega jagama oma kõhklusi, kui ka need, kes juba saanud kullahinnaga kogemusi ja soovivad neid kaasteelistega jagada sõbralikus turvalises õhkkonnas.

Alustuseks tutvustasime meie perepäevade traditsiooni, küsisime perepäevaliste ettepanekuid perepäeva tegevusteks, töötubadeks, külalisesinejateks.  Näiteks tunti huvi, kuidas toetada koduõppijat lugemis-ja kirjutamisraskuste korral, mis tuleb tõenäoliselt mõnel järgneval perepäeval jutuks. Samuti on plaanis teha arendavate lauamängude nt Cashflow töötube meie vahvate vanemate toel. Anna teada oma ettepanekust koduope@luterlik.edu.ee

Koduõpe pakub mitmekesiseid võimalusi suhtlemiseks ja koostöiseks õppimiseks. Tutvustasime lisaks perepäeval osalemisele ka teisi võimalusi, kuidas TLPK koduõppeosakond püüab innustada koduõppijatel omavahel koostööd teha:

 • veebipõhised kohad, kus pered saavad kontakte vahetada ja teineteisele pakkuda koosõppimise võimalusi (nn mikrokoole, koduõppe kogukondi tekitada) nt Google Drive infopank, Facebook privaatne grupp, meililist;
 • teismeliste koduõppijate noorteõhtud, mis toimuvad reedeti ja nädal enne perepäeva. Teeme koos ettevalmistusi perepäevaks, mängime lauamänge, maiustame;
 • vanemate tugigrupp, mis toimub 14.00-16.00 iga TLPK koduõppijate perepäeva lõpus.

Kuna koduõppe populaarsus kasvab kiiresti ja pered vajavad pigem kiiret kohanemist koduõppemaastikul, siis oleme TLPK koduõppe koordinaatoritena välja töötatud tugisüsteemi, mis on mõeldud lapsevanematele, kellel puuduvad varasemad kogemused ja/või igapäevane ajaressurss, et kavandada ja läbi viia õppetegevusi riiklikult nõutud eesmärkide saavutamiseks. Tutvustasime juhendatud koduõppe teenust ja täpsustasime, et tegemist ei ole koduõpetaja / abiõpetaja teenusega, sest ootame lapsevanemalt siiski, et ta korraldab jooksva õppimise, teeb koostööd õpimapi kogumisel, õppija (vahe)hindamisel ning kokkuvõtval hindamisel ja osaleb arenguvestlusel kord poolaastas.

Algajale koduõppehuvilisele mõeldes ja Avatud Meele Instituudiga koostöös on valminud ja täitumas ka uus kursus, mida tutvustasin. Vaata postitust siit.

Kohal oli ja autogramme jagas raamatutesse Kaire Kaur Daniel, kes on esimese eestikeelse koduõppeteemalise raamatu autor (https://opleht.ee/2019/11/kui-ema-on-uhtlasi-opetaja-koduoppe-ahvatlus-ja-karid/). Kutsusin üles koduõppeperesid oma ainulaadset kogemust salvestama ja jagama minuga, et üheskoos anda kunagi välja meie perede koduõppelugude kogumik. Anna teada oma ideest koduope@luterlik.edu.ee

Algajaid kirjanikke nt Marie Nigola (6.kl) oli ka koduõppijate seas, toimus esmaesitlus ajalehele “Koduõppija“, mille esimest numbrit saab soetada loodetavasti ka järgmisel perepäeval. Uusi kaastöid ootab ja toimetust haldab Irja Toots, saada talle oma kirjatöö märtsi lõpuks irja@luterlik.edu.ee.

Perepäeval toimus mitu huvitavat töötuba, mida osavalt juhtisid nii vanemad kui koduõppijad ise. Meil oli ka külaline, Kati Toobal Tartu Psühhodraama Instituudist, kes tegi töötoa teismelistele ja täiskasvanutele, kus metafoorkaartide abil jutustades saadi enda ja kaaslastega paremini mõistetavaks. “Kui mõistad ennast paremini, siis on sul lihtsam olla toetav sõber, heatujuline ja rahulolevam lapsevanem,” ütles Kati.

Irja Tootsi töötoas olid eriti oodatud koduõppijate vanemad, kes on hädas, sest siiani suunatav õppija on teismeikka jõudnud ja vajab vaheldust õppeviisides – õpikute ja töövihikutega on paus tekkinud. “Tule, arutleme koos, millised võimalused on sellises olukorras siiski riiklikku õppekava täita ja proovime kätt õpikuteta õppe planeerimisel!” kutsus Irja.

Meil oli suur au õppida oma ala kolmekordselt Eesti meistrilt Marrin Danielilt, kes on  TLPK koduõppija (7.kl), Taekwondo saladusi. “Taekwondo on Lõuna-Koreast pärit võitluskunst, mille filosoofia on rajatud sellistele eetika- ja vaimuprintsiipidele nagu aupaklikkus, kannatlikkus, kõikumatu vaim, enesekontroll ja ausus ning peamine eesmärk on inimlikkuse, õigluse, vaimsuse ja usalduse jõuga soodustada parema ühiskonna loomist, kus valitseb rahu ja harmoonia,” kuulsime Marrinilt.

Helena Paade, kes on samuti TLPK koduõppija (3.kl), kutsus muusikahuvilisi taas oma kandletöötuppa, mis eelmisel perepäeval väga populaarseks osutus. TLPK lubas lahkelt oma väikekandleid mängida ja see oli ju ennegi teada, et muusikahuvilisi on koduõppijate seas lausa ansamblijagu.

Oma oskusi jagas ka Oskar Tõnisson (5.kl) , kes kutsus lapsi meistrite töötuppa voltima ja värvima. Seda imet, mis seal tehti, ei jõua ära imetleda!

Aega ja ruumi oli ka mänguks ja müramiseks. Nii lapsed kui vanemad said uusi koduõppemeelseid peretuttavaid ja kohtuda nendega, keda pole ammu näinud. Lõpetasime perepäeva kokkuvõtetega  igast töötoast, tänasime meenetega esinenud või töötoa läbiviinud koduõppijaid ning külalisi.

Suur tänu TLPK-le kosutava snäkilaua eest! Täname ka vanemaid, kes omalt poolt hõrgutisi ühisele lauale tõid!

Kui soovid meie vahva kogukonnaga liituda, siis küsi infot koduope@luterlik.edu.ee.

Kui soovid järgmistel perepäevadel osaleda, siis jälgi infot Facebook gruppides nt Koduõpe ja registreeri end alati aegsasti. Märgi oma kalendris ära kuupäevad:    28.03.20,   25.04.20,   30.05.20.

Kohtumisteni!

Kadi Künnapuu

Kursus koduõppest

Mul on suur rõõm, et koostöös Avatud Meele Instituudiga on valmis saanud  uus kursus mu lemmikteemal – kursus _Koduõpe_2020!

Huvi koduõppe vastu on Eestis ja Euroopas üldiselt viimastel aastatel kasvanud. Järjest enam on peresid, kes teevad valiku võtta ise vastutus enda lapse haridustee kujundamise eest.

Koduõpe on hea viis, kuidas toetada lapse arengut just enda pere väärtustest lähtuvalt, võimaldades õppimisel piisavalt tuge, iseseisvust ja ruumi individuaalsete eripärade avaldumiseks.

Vanema jaoks on see ka täiesti uue rolliga kohanemine ja paras väljakutse. Millest siis ikkagi alustada? Kuidas kujundada lapse huvidele, võimetele ja vajadustele vastavad õppetegevused? Kuidas analüüsida õppimise protsessi ja jälgida tulemusi?

Märtsis saab Tartus alguse just lapsevanematele suunatud kursus, et nende teemadega tegeleda. KODUÕPPE ALUSED LAPSEVANEMALE – vabadus, vastutus ja võimalus toimub kord kuus laupäeviti: 14.märtsil, 18.aprillil, 16.mail ja 13.juunil 2020.

Küsimuste korral võta minuga julgelt ühendust!
Uuri lisa ja registreeri koolitusele: bit.ly/koduõppealused

Kohtumiseni!

Kadi

Olla tänulik

Oskus märgata oma abilisi ja taustajõude, õpetajaid ja juhendajaid ning julgus väljendada neile tänu – imetlusväärne, kaunis.

Kirjutasin täna oma õpetajale õnnitluskirja ja tundsin tänulikkust, panin selle kirja ja soojem hakkas :).

Laupäeval tegin Hiiumaal esimest korda iseseisvalt psühhodraamalavastuse. No eks ma olin neid ennegi iseseisvalt teinud, kuid esimest kordaei olnud õpetajate toetavat, jälgivat ja tunnustavat pilku mind saatmas. Lõpuks oli veidi kummaline tunne, nagu ei olekski seda kõike imelist toimunud, sest ei olnud õpetajat, kes oleks õlale patsutanud või nõu andnud, kuidas paremini saaks. Jällegi tundsin tänulikkust õpetajate suunas. Jagasin seda nendega ja sain armastust vastu 🙂

Eile sain sellise armsa tänukirja oma kunagiselt kliendilt, kes tuli oma hääldust korrigeerima, et olla parem eeskuju oma kasvavale tütrele. Tema loal kleebin selle siia:

Tere! Käisin vahelduva eduga Teie vastuvõtul 2013-2014. aastal oma põriseva R-ga. Seoses pisipere juurdekasvuga jäid kontakttunnid küll ära, kuid omas tempos harjutasin Teie õpetatu najal edasi. Nüüdseks pole mu põrisevast R-tähest peaagu jälgegi järel, enamasti unustan selle kunagise olemasolu üldse ära. Räägin vabalt ja tõenäoliselt väga puhta ja eeskujuliku R-ga. Muide, ka töökaaslasest logopeed tegi väga suured silmad, kui ütlesin, et mõned aastad tagasi põristasin tugevasti – ta kinnitas, et poleks seda mu kõnest küll osanud välja lugeda. Ja mu tütar, kelle pärast ma seda teekonda alustasin, on samuti ema eeskujul väga kena ja puhtakõlalise R-ga 🙂 Tuhat tänu Teie kannatliku toetuse ja oskuslike õpetuste eest! Olen selle eest Teile väga tänulik!

No on ju imeline!

Tänulikult

Kadi

Õppimise erinevad viisid (2)

10.08.2019 toimus augustikuine TLPK koduõppevanemate vestlusring, kus arutasime teemal: “Millisel viisil koduõpe on Eestis võimalik ja mis on parim õpikeskkond just minu perele”. Toatäis vapraid inimesi ja häid mõtteid viis meid vajaduseni kohtuda taas 14.septembril ja võtta teemaks juba konkreetsemate ainevaldkondade õppimise viisid ja võimalused koduõppes.

teljestik õppimineSellel postitusel on ka 1.osa, vt siit, kus liikusime vestluses diagonaalis ülevalt paremalt alla vasakule nn inspiratsiooni ruutu ja tõdesime, et erinevat liiki õpikeskkonnad saavad olla erineval moel väärtuslikud ja siiski on vaja olla teadlik, et igas nn ruudus on ka omad ohud.  /…/ Ja kui inspiratsiooni-ingel on meid energiast tühjaks raputanud, oleme tänulikud oma rutiinile, mis meid turvalisse igapäevaellu aitab naasta ja taastuda ja peagi uut inspiratsiooni-inglit ootama suunab./…/

Selles postituses liigume vastasdiagonaali mööda e ülevalt vasakult alla paremale 😀

Nn projektipõhiseks õppimiseks oleme nimetanud õppimise, mis on küll täiskasvanu juhitav, kuid ettemääratud õppekava puudub või on õppekava raames sisend õppetegevuseks tulnud õppijatelt / rühmalt, nt on teema ette antud, kuid alateemasid on saanud valida või pakkuda ja üksi või grupis saab uurida just seda, mille suhtes sisemine huvi, eesmärgistatud olemas, mistõttu on see õppimine kindlasti efektiivsem kui tavapärane kool. Kui astuda sisse hästi toimivasse projektipõhisesse õppesse, siis kõrvaltvaatajale paistab esmapilgul kaos, kuid igas nurgas toimub väikestes rühmades tegelikult imeline õppimine ja ennastjuhtimine ning nii eneseväljenduse kui suhtlemisoskuste harjutamine. Struktureerimata õppimist on väga lihtne nö untsu keerata ja õnnestumine sõltub suures osas õpetaja meelestatusest. Väga vähe on õpetajaid, kes on valmis E-R igal hetkel kõigi õpilaste huvidega arvestama õppekorraldamisel ning rühmatööde juhtimine  ei ole reeglina eesti õpetaja tugevaim külg, samuti vastuse jagamine õppijaga. Näide sellisest õppimisest on ka  tehnikaring, kus antakse võimalus kasutada vahendeid ja juhendamist omavalitud projekti planeerimisel ja elluviimisel. Samuti sarnaneb individuaalõpe ja tervislikel põhjustel koduõppe võimalus sellise õppimisega, sest juba asjaolu, et  õppetöö on korraldatud selliselt, et nädalas 8 tundi 30 tunni asemel on keskendunud formaalsele akadeemilisele õppetööle, lihtsalt jätab lapsele piisavalt aega tegeleda oma enesearengusse, huvialasse või projektidesse panustamiseks. Minu isiklik arusaam nn vabaõppest kuulub samuti selle inspiratsiooniruudu horisontaaltelje vasakule äärele, sest vabaõppevanemal näen suurt rolli mentorina ja eeskujuna ning reflekteerijana ja toetajana, oma lapse arengu jälgijana, seejuures teemade, meetodite ja valdkondade valikul on määrav õppija eripära ja samuti on rõhk õppija eesmärgistamine ja refleksioon õpitava osas. TLPK koduõppe osakonnas püüame luua kord kuus koduõppijatele võimaluse tulla projektipäevale koosõppimist kogema. Sellekohane info jookseb meie vanemate listides ja suletud gruppides sotsiaalmeedias. Mis puutub TLKP juhendatud koduõppe korraldusse , siis seame eesmärgiks samuti lapse sisemise motivatsiooni äratamise, sest juhendaja suhtleb individuaalselt iga õppijaga, kes seab endale ise eesmärgid riikliku õppekava raamides ning suunab teda reflekteerima oma tegevusi ja õppimist endavalitud teemadel ning märkama seoseid õppekavas nõutuga. 

Liikudes nö alla paremale teljestikus leiame nn ettevalmistatud õppekeskkonna, mille näiteks võib tuua Montessori koolid või koduõppe Montessori stiilis st et kodu või klass on seatud selliselt, et õppija leiab kiirelt vajalikud materjalid ja vahendid, vajadusel ka juhendaja, et oma valitud teemal iseseisvalt õppida. Õppekava on seejuures teada täiskasvanule, kuid õppija jaoks on igal hetkel lubatud ja võimaldatud teha valikuid nii tempo kui vahendite osas. Sedasorti õppimine toimub ka minu Lugemisseikluste huviringis/töötoas: minu juurde on tulnud väike rühm erinevas vanuses erineva lugemisoskusega lapsi. Mul juhendajana/logpeedina on teadmised, kuhu peab iga laps järgmiseks etapiks jõudma ja loon tingimused, et laps jõuab sinna. Lapsel endal ei pea selleks liiga palju teadmist protsessi struktuurist olema, sest olen talle loonud ülesanded ja vahendid, mis on ligitõmbavad ja ta saab üsna iseseisvalt neid uurides vajalikud oskused ja teadmised. Sellist õppimist toetab täiskasvanu uskumus, et laps tahab õppida ja õpib igal hetkel. Samuti teadlikkustab täsikasvanu, et vastutuse andmisel arvestame lapse võimetega st mida rohkem laps näitab, et ta suudab vastutust võtta, seda rohkem saab ja peab täiskasvanu talle vabadust andma.

Julgustan Sind usaldama ja austama ennast ja oma last, imeliselt kirjutab sellest siin Sille Poola. Soovitan tutvuda mujal maailmas populaarsete koduõppe eriliikidega, et leida üles see õige: vt nt  teemakeskne õpe e unit-study, Charlotte Mason stiilis koduõpe e väärtkirjandusel, loodusvaatlusel, kunstinautlemisel põhinev õppimine; Thomas Jefferson Education ; klassikaline haridus, unschooling e vabaõpe jpm.

Pai.

Kadi

Õppimise erinevad viisid (1)

Õppida saab väga erineval viisil, mõned viisid on efektiivsemad. Teadlased on üldistanud, et omandame u50% sellest, mida oleme nii näinud, kuulnud kui ka lugenud (st kui on ainult üks meel olnud seotud, siis veelgi vähem), kuid kuni 90% omandame sellest, mida oleme kogenud või mida me oleme arutanud kaaslastega. Kõige paremini omandame me aga seda, mida teistele oleme püüdnud selgitada või õpetanud (ja see on ka põhjus, miks ma blogi pean :D)

teljestik õppimineÕppimise erinevaid viise/õpikeskkondi on ikka paigutatud  teljestikku, nt arvestades (a) kui suunav või range juhendamisega see protsess/õpetaja on (vs kui palju on vastutust ja vabadust õppijal enesel) ning (b) kui struktureeritud/ettevalmistatud on õppekava (või kui palju lähtutakse lapse huvidest, inspiratsioonipuhangust). 

Erinevat liiki õppimised saavad olla erineval moel väärtuslikud ja siiski on igas viisis ka omad ohud. 

Tavapärase e konventsionaalse õppimisena oleme harjunud koolis nägema õpetajat klassi ees õpetamas õpiku ja töövihiku toel klassi. Ülesanneteks on nt: Loe ja vasta küsimustele või Täida lüngad. Minu taust eripedagoogina on andnud mulle ettevalmistuse tegutseda nn ülal paremal nurgas st eripedagoogiliselt ettevalmistatud koolitunnis on enamasti väga selged täpsed ootused, mis on küll lapse eeldatavatele võimetele vägagi vastavaks timmitud, kuid vähe on arvestatud lapse huvisid ja ootusi, parimal juhul saab laps nn preemiaks oma meelistegevusega tegeleda peale ette nähtud struktureeritud harjutuste lõpetamist. Selles teljestiku kastis on üsna vähe sisemist motivatsiooni, valikuvabadust, avastamisrõõmu, inspiratsiooni ja seda tunnetab miinusena tegelikult nii õpilane kui ka õpetaja. Siia kasti kuulub peale tavakooli ka alternatiivkoole nt Waldorfkoolid. Tavamõistes e-õpe/veebiõpe kuulub samuti siia kasti, sest kuigi laps ei osale klassiõppes, siis kaasnevad  enamasti struktureeritud, ettemääratud ülesanded, tähtajad. Kuid ka mitteformaalne õpe saab olla konventsionaalne nt balletiõpingud, pilliõpingud, mis on kindlasti väga väärtuslikud ja efektiivsed õppetunnid, kuni õppija on ise valinud seal osaleda. Mis puutub koduõppesse, siis seda saab teha ka konventsionaalselt ja nii see ka mitmel pool kuuldavasti toimub, sest teisiti ei saakski see olla sellises koolis nimekirjas olles,  kus koduõppijale on pandud kohustus käia oma vanusele vastava klassi õpetajate juures iganädalaselt vastamas, jälgida e-koolis vastava klassi materjali. Sellisel juhul on koduõpe “nagu kool kodus” st õpilane õpib kodus täpselt sama programmi samade vahenditega, mis klassikaaslased, aga kodus ja enamasti eraõpetaja või vanema rangel juhendamisel. TLPK vanema soovil koduõppe korraldus võimaldab sellest erinevat koduõpet, sest arvestame vanema vastutust ja vabadust õppeprotsessi koos õppijaga suunata vastavalt vajadusele st praktiseerida koduõpet nö “mis iganes ülaltoodud teljestiku punktis”. Seejuures on vaja siiski EV seaduste järgi jälgida riikliku õppekava oodatavate õpitulemuste täitmist, mida kontrollime kaks korda aastas arenguvestlusel.  Mis puudutab TLKP juhendatud koduõppe korraldust (vt siit täpsemalt), siis see toimub veebipõhiselt, kuid erineb tavapärasest e-õppest. Eeldame, et koduõppija õpib oma igapäevaste tegevuste käigus olles aktiivne oma peres ja kogukonnas ja tegeledes oma huvialadega (vt täpsemalt siit). Koordinaator suunab õpilase ja pere tähelepanu (läbi iganädalase suhtlemise), kuidas selline õppimine vastab riikliku õppekava õpitulemustele ning sel moel järgitakse koostatud individuaalset õppekava. Suhtlemine õppijaga üles ehitatud sellisel moel, et ta seab endale ise eesmärgid ind.õppekava raamides ning koordinaator mentorina suunab teda järjest rohkem võtma vastutust ja leidma motivatsiooni oma igapäevastes tegemistes õpitut kasutada, reflekteerida.

Lapsekeskne õppimine on eelmisest väga erinev õppimise viis all vasakul on kastis (nimetan selle inspiratsiooniruuduks). Enamasti liiguvad koduõppepered aja möödudes ja kogemuse lisandudes selle ruudu suunas teljestikus. Märksõnadeks on siin inspiratsioon, sisemine motivatsioon, koosloomine. Sellist õppimist näeme nt kogukonnaga koostööpäevadel, ka sõpruskonnaga/üksi mängimine, iseseisev uurimine, avastamine, oma hobiga tegelemine on ennastjuhtiva ja huvikeskse õppimise näited. Tuleb möönda, et sedasorti õppimine nõuab juhendajalt/täiskasvanult äärmiselt palju teadlikkust, usaldust õppija ning õppeprotsessi õnnestumise suhtes. Samas on see õnnestumise korral väärtuslik kogemus õppijale ning nauditav protsess. 

Minu isiklikul arenguteel koduõppevanemana on tulnud ette sel diagonaalil liikumist. Kõige rohkem naudin olukorda, kus meil on koduõppes mõnus turvaline rutiin nii päeva kui ka nädala, kuu ja aasta lõikes, mis annab mulle rahu ja  teadmise, et (a) meil on aega, et lapsed saaks harjutada iseseisvalt igapäevatoimingutega pusimist nn eluõppes (ma mõtlen majapidamistöödes vastutuse võtmist); (b) et see, mis on kirjas riiklikus õppekavas, saab kaetud; (c) meil aega haarata kinni igast inspiratsioonipuhangust, imelisest võimalusest õppida hüpata nn jäneseurgu ja süveneda mingisse eriti põnevasse teemasse nt vaadates dokumetaalfilmi, minna õppekäigule, reisile, külla perele, kes peab talu või appi perele, kes ehitab parve või kanakuuti,  haarata pilli või pintsli või raamatu just siis, kui selleks tekkis sisemine vajadus. Ja kui inspiratsiooni-ingel on meid energiast tühjaks raputanud, oleme tänulikud oma rutiinile, mis meid turvalisse igapäevaellu aitab naasta ja taastuda ja peagi uut inspiratsiooni-inglit ootama suunab.

Julgustan proovima erinevaid nn maitseid õpikeskkonna loomisel. Koduõpet on võimalik teha väga mitmel erineval viisil ja luua just sobivaim õpikeskkond pere lastele ja see võib olla veidi sarnane kokkamisega – võime osta kiirtoidukohast pizza/ 5.kl ajaloo õpiku ja töövihiku või siis osta talumehelt jahu, mitut sorti juustu, tomateid jm maitsemeelepärast ja teha mõnusas seltskonnas ühiselt parimad pizzad. Vahel võid sa eelistada üht katet ja siis jälle teist –  koduõppes on võimalik proovida, mis just meie pere elustiiliks ja õpikeskkonnaks on parim valik. Aga võib ka vahel teha ise ja siis jälle käia kiirtoidukohas – mis just hetkel on võimalik ja vajalik. Põhiline on silmas pidada mitte seda, et õppekava saaks läbitud vaid et toimuks päriselt õppimine ja see ei tuleks enestunde või tervise või suhete arvelt.

Alustamine on kõige raskem. Nii kokkamises kui koduõppes. Tasapisi tuleb mõlemasse nauding, sest mõlemad on ju nauditavad protsessina – nii oma lastega koos elamine-suhtlemine-õppimine kui ühised kokkamised-söömaajad. No vähemalt võiks ju olla 😉

10.08.2019 toimus augustikuine TLPK koduõppevanemate vestlusring, kus arutasime teemal: “Millisel viisil koduõpe on Eestis võimalik ja mis on parim õpikeskkond just minu perele”. Toatäis vapraid inimesi ja häid mõtteid viis meid vajaduseni kohtuda taas 14.septembril ja võtta teemaks juba konkreetsemate ainevaldkondade õppimise viisid ja võimalused koduõppes. See postitus on kokkuvõte meie vestlusringist ja jätkub siin.

Ole ise see muutus, mida soovid hariduses näha!

Pai.

Kadi

Kodused ülesanded / koduõpe

Kui koduõppe koordinaatorid mõtisklevad koduste ülesannete vajalikkusest, siis võib olla tulemuseks sellised “kastist väljas” soovitused nagu TLPK koduõppe koordinaatori Irja Tootsi järgnev kirjapandu. Kas ta pole imeline?

> -…-…-…-…-…-…-…-<

Kodused ülesanded tunduvad koolis käiva lapse jaoks olevat midagi eluliselt olulist, ilma milleta haridust omandada ei saagi. Koduõppija on vaba koolitaolisest kellast kellani ja aja peale õppimisest, samas aga on tema õpe üks katkematu koduste ülesannete jada. Või kas ikka on…? Tasub meeles pidada, et laps õpib kõige paremini elust, mis tema ümber on. Seega tasub lapsel lasta kokku puutuda erinevate tegevustega.

Kunsti- ja käsitöötegevused

 • Kudumine, heegeldamine, õmblemine, viltimine, vaipade kudumine, tikkimine, ehtekunst, maalimine, joonistamine, voolimine, keraamika – võib käia näitustel, üritustel, töötubades ja/või laenutada raamatuid erinevate tehnikatega tutvumiseks, võib õppida veebivideote abil või proovida kopeerida mõnd olemasolevat eset/pilti/fotot/maali;;
 • Ehitamine ja parandamine: tarad, aedikud, kuudid, puurid, jalgratta hoidja, kaldtee või vigursõidurada, raamaturiiul, pink – koos täiskasvanuga tegutsedes saavad selgeks tööriistad, nende otstarve ja töövõtted;
 • Fotograafia, videokunst: näitustel käimine, ajakirjade (nt National Geographic) vaatamine, veebiotsingud aitavad kaasa huvi tekkimisele, laps võib koostada oma eriteemalise fotonäituse, teha lühifilmi pere igapäevaelust või väljasõidust;
 • Muusikainstrumentide mängimine, laulmine, tantsimine: lapsele võib tutvustada nii eesti rahvamuusikat ja -pille kui ka muuilmamuusikat, erinevaid stiile, ajastuid;
 • Muuseumides käies võib kaasas olla joonistusplokk, kaamera, fotokas, mille abil pärast oma lugu kokku panna;
 • Unistamine.

Keel ja kirjandus

 • Raamatukogude ja raamatupoodide külastamine, eakohase ilu- ja teabekirjanduse uurimine, otsimine, laenutamine, raamatukoguüritustel osalemine;
 • Ajalehe või uudiskirja välja andmine koos kõige juurdekuuluvaga (uuriv ajakirjandus, reporteritöö, kirjutamine, fotod);
 • Omaloomingulise kirjatöödega konkursitel osalemine, ristsõnavastuste saatmine;
 • Juttude vestmine, koos perega lugemine, üksteisele ette lugemine, kuuldemängu lavastamine;
 • Päeviku pidamine ise või koos terve perega;
 • Rahustava muusika saatel kalligraafiliselt kirjutamine;
 • Kirjade kirjutamine (ja postiga saatmine);
 • Nähtud filmide/teatrietenduste põhjal arvamuslugude, ümberjutustuste kirjutamine;

Matemaatika

 • Poes käimine: poenimekirja koostamine, hindade kokkuarvutamine, soodsaima kilohinnaga toote leidmine, pere eelarve pidamine;
 • Statistika kogumine ja statistiliste andmete esitamine: magamamineku kellaajad, loetud lehekülgede arv, kulutatud raha/vesi/elekter, läbitud vahemaad, tehtud sammud, erinevate ilmastikunähtuste esinemine  jne;
 • Ümbruskonnas asuvate esemete mõõtmine, pindala ja/või ruumala arvutamine;
 • Male/kirimale mängimine
 • Arvutusülesannete koostamine teistele

Loodus, taimed, loomad

 • Lemmikloomade pidamine, nende eest hoolitsemine (tarviliku info kogumine);
 • Loomaparkide, loomaaedade, loodusmuuseumide külastamine;
 • Üritustel osalemine (laagrid, matkad, talgud);
 • Enne reisi sihtkoha ilmastiku, taimede ja loomade kohta lugemine, teadmiste rakendamine koha peal;
 • Koduaia, -pargi, -metsa kohta herbaariumi koostamine, linnuvaatluspäeviku pidamine;
 • Koos perega metsas jalutamas, marjul, seenel käimine;
 • Kivide, merekarpide ja muu looduses leiduva kogumine.

Ajalugu, geograafia

 • Perereisi planeerimine: info kogumine sihtkoha ajaloo, tähtsamate vaatamisväärsuste, kultuuri ja eluolu kohta, reisi kavandamine kaardil;
 • Kaardi koostamine oma toast, majast, aiast;
 • Maailmausundite uurimine;
 • Erinevate ajaloosündmuste uurimine, ajateljel kujutamine;
 • Oma sugupuu koostamine, visuaalne kujutamine;
 • Vanavanemate või teiste eakamate inimeste intervjueerimine, mälestuste raamatu koostamine;
 • Erinevate riikide kohta uurimine ja postrite kujundamine: tähtsamad ajaloosündmused, vaatamisväärsused, linnad, põllumajandus, tööstusharud, usud, pühad, valitsemisviis, kuulsad teadlased/kunstnikud/kirjanikud, seotus Eestiga.

Loodusained

 • Teaduskatsete juhendraamatute laenutamine, koduste katsete läbiviimine;
 • Teadusasutuste ja -ürituste külastamine;
 • Veebimaterjalide uurimine, veebikursustel osalemine.

Kehaline kasvatus ja terviseõpetus

 • Regulaarselt mõnes trennis käimine või iseseisvalt mõne spordialaga tegelemine;
 • Erinevate füüsiliste tegevuste tegemine (matkamine, rattasõit, ujumine, kõndimine, võimlemine, pallimängud);
 • Värskes õhus viibimine;
 • Tervisliku toitumise kohta uurimine, oma toitumispäeviku pidamine

Kodundus

 • Vastutuse võtmine mõnede kodutööde eest, uute oskuste õppimine (laua katmine, nõude koristamine laualt, prügi väljaviimine, nõude pesemine/kuivatamine/masina tühjendamine/käivitamine, pesumasina kasutamine);
 • Kokkamine kood perega;
 • Vastutamine mõne toidukorra eest nädalas: planeerimine, poes käimine, toidu valmistamine.

Ja mõistagi on see nimekiri ainult kübeke neist tegevusist, millesse lapsi suunata. 

Irja Toots

TLPK koduõppe koordinaator

Montessori koduõpe

Eestis on tegus Montessori pedagoogika kogukond, soovitan tutvuda Eesti Montessori Ühingu kodulehega https://www.montessorieesti.ee/et/.

Suvepäevadel selgus, et lasteaaiaeas lastega on Eestis juba palju nn monntessori-koduõppeperesid.

Mul on hea meel, et jõudsime vestlusringis tõdemuseni, et vanema soovil koduõpe on hea viis, kuidas Montessori pedagoogikat oma lastega tulemuslikult edasi teha ka koolieas. Vanema soovil koduõpet saab teha edukalt ka Montessori põhimõtetest lähtuvalt (õppekava nõudmised isegi ületavad meie riikliku õppekava nõudmised). Esialgu on see parim viis, sest Eestis puudub Montessori kool.

Ühine koduõppel ja Montessori pedagoogikal on individuaalne õppekava/ individuaalne lähenemine õppijale ning õpetamisstiil st lapse ennastjuhtiv õppimine ning täiskasvanu mentori roll. Sellest tulenevalt säilib lapsel õpihuvi ja kasvab sisemine motivatsioon, mistõtt uka õppimine saab olla efektiivne. Koduõpe võimaldab jälgida last ja tema vajadusi ning teha vastavaid kohandusi päevakavas või suhtlemisvõimaluste pakkumise intensiivsuses. Koduõppe imed peituvad võimaluses anda endale ja õppijale aega – täiskasvanul on aega olla rahulik, rahulolev mentor ning lapsel on aega olla iseseisev ennastjuhtiv õppija.Ole ise see muutus, mida soovid näha hariduses!

Vaata rohkem pilte FB @LogopeedKadi. Koduõppe kohta saad infot https://www.luterlik.edu.ee/koduope/